Obchodní podmínky

 Účinnost od 1.1.2021

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na produkty a služby (dále jen Obsah) poskytované portálem www.online-kurz-pro-zacinajici-masery.cz, zejména kurzy a semináře v elektronické podobě a další vzdělávací materiály zveřejněné na webu www.online-kurz-pro-zacinajici-masery.cz. Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Základní ustanovení

1.1 Poskytovatelem Obsahu je Mgr. Petr Pokorný, se sídlem Hluboké Dvory 58, 679 23, Hluboké Dvory, IČ: 76280730, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Tišnov, emailová adresa petr.pokorny@online-kurz-pro-zacinajici-masery.cz (dále jen Poskytovatel).

1.2 Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah Poskytovatele.

2. Předmět služby

2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

2.2 Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1 Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím Prostředků pro komunikaci na dálku, v tomto případě prostřednictví webového rozhraní na webových stránkách Poskytovatele (www.online-kurz-pro-zacinajici-masery.cz). Uživatel odešle Objednávku Obsahu prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Poskytovatele. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku si Uživatel hradí sám a neliší se od běžných sazeb účtovaných Vaším poskytovatelem internetového připojení.

3.2 Před odeslání Objednávky je Uživatel povinen zkontrolovat správnost vyplněných údajů, neboť odesláním Objednávky jejich správnost potvrzuje a zároveň potvrzuje i to, že se pečlivě seznámil s VOP a souhlasí s nimi.

3.3 Uživatel poté obdrží potvrzení Objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl při odesílání Objednávky. K uzavření kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy Uživatel obdrží toto potvrzení.

3.4 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily ustanovení VOP.

3.5 Při pochybnostech ohledně Objednávky, zejména, ale nejen, při uvedení chybných či neúplných údajů v objednávkovém formuláři, které znemožňují jasnou identifikaci Uživatele a tím i platné potvrzení Objednávky, bude poskytovatel uživatele kontaktovat kvůli vyjasnění. Pokud nebude možné Uživatele kontaktovat, bude Objednávka považována za neplatnou.

4. Ceny a platební podmínky

4.1 Uživatel může uhradit Obsah způsoby, které se mu nabídnou v průběhu vyplňování objednávky.

4.2 Všechny ceny uvedené na webových stránkách www.online-kurz-pro-zacinajici-masery.cz jsou konečné a platné v momentě odeslání Objednávky. Poskytovatel není plátce DPH. Pokud dojde ke zjevné chybě při uvedení cen (např. překlep), není Poskytovatel povinen dodat Uživateli Obsah za uvedenou chybnou cenu, ani došlo-li už k potvrzení Objednávky. Stejná podmínka platí i v případě, kdy cena za Obsah už není aktuální. V obou případech Poskytovatel Uživatele informuje o vzniklé chybě a pošle mu pozměněnou nabídku kupní smlouvy. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou ceny, vyhrazuje si Poskytovatel právo odstoupit od smlouvy. V případě, že Uživatel souhlasí s novou cenou, je kupní smlouva uzavřena zasláním potvrzení o jejím přijetí na adresu elektronické pošty poskytovatele (dále jen e-mail).

4.3 Veškerý Obsah, který je součástí Objednávky, bude zpřístupněn až po připsání celé kupní ceny na účet Poskytovatele.

4.4 Obsah není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud se Poskytovatel z Uživatelem výslovně nedohodnou jinak.

5. Přístup k elektronickému obsahu

5.1 V případě online výukových kurzů, hrazením ceny za produkt získává Uživatel právo na přístup k elektronickému Obsahu Poskytovatele po dobu 365 kalendářních dnů od zprovoznění přístupu Poskytovatelem.

5.2 Poskytovatel zašle Uživateli informace k přístupu nejpozději do 3. dnů po připsání platby na účet Poskytovatele.

5.3 Po uplynutí lhůty definované v bodě 5.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil, nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k Obsahu. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mail Poskytovatele.

5.4 Přístup k Obsahu vyžaduje odpovídající rychlost internetového připojení a možnost pracovat s dokumenty ve formátu PDF.

6. Práva a povinnosti Uživatele

6.1 Uživatel má právo využívat Obsah v rozsahu definovaném články 3.

6.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení (HW a SW) je odpovědný sám Uživatel.

6.3 Uživatel se musí registrovat jako Uživatel portálu www.online-kurz-pro-zacinajici-masery.cz. Registrace je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k elektronickému obsahu.

6.4 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 8. ( Autorská práva ).

6.5 Uživatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od objednání Obsahu, pokud tento nebyl zatím uživateli poskytnut či zpřístupněn. Od okamžiku zahájení poskytování obsahu již Uživatel na odstoupení od smlouvy, v souladu s ustanoveními §1837 odst. a,h,i a l zákona 89/2012 Sb., nemá právní nárok.

6.6 Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

7.Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1 V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

7.2 Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel porušuje článek 8. těchto podmínek.

7.3 Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:

7.3.1 Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

7.3.2 Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

7.3.3 Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.

7.4 Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že se tento z rozesílání odhlásí.

7.5 V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Krátkodobý výpadek z důvodu pravidelné údržby či aktualizace webových stránek se nepovažuje za omezení dostupnosti Obsahu.

8. Autorská práva

8.1 Obsah je autorským dílem Poskytovatele nebo třetích stran. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

8.2 Uživatel souhlasí uhrazením ceny za Obsah s tím, že přístup a přehrávání není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k elektronickému Obsahu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání použito.

8.3 Uživatel souhlasí s tím, že každý elektronický Obsah je personalizovaný jménem Uživatele. Ochranné prvky jsou nedílnou součástí elektronického Obsahu a v případě neoprávněného šíření budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

8.4 Uživatel se zavazuje nestahovat placený Obsah na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat (vyjma Obsahu jmenovitě určeného pro stažení a domácímu zpracování Uživatele). Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

8.5 Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je Obsah umístěn.

8.6 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody tak, jako by se zneužití dopustil sám.

8.7 Ochrana autorských práv se vztahuje také na veškeré přílohy k jednotlivým částem Obsahu. Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

9. Pravidla uzavřené diskuze k Obsahu

9.1 Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

9.2 Uživatel má právo na přístup do diskuze po dobu platnosti služby definované v bodě 5.1. Po této době mu může být přístup do diskuze zachován, ale již jen jako bonus, který může být kdykoliv bez náhrady zrušen.

9.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

9.4 Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

10.Závěrečná ustanovení

10.1 Dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění, Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce Obsahu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

10.2 Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení aktuálních smluvních podmínek neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může VOP měnit či doplňovat.

10.3 Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Pro uživatele i poskytovatele jsou vždy závazné VOP platné v momentě uzavření kupní smlouvy.

10.4 Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5 V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je spor řešen příslušným Městský soud v Brně. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je možné využít příslušného subjektu určeného pro mimosoudní řešení sporů.

10.6 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá formou elektronické pošty (emailu).